Naslovna

NAVS.jpgZoran Djuric-REV-WEB.jpg
    
LICENCA 003 -PROCENITELJ NEPOKRETNOSTI-SRBIJA.JPG
 POLISA GLOBOS-2017-2020.JPG
 
 
PROCENITELJ NEKRETNINA
 
Procena nekretnine, od­no­sno iz­ra­da ela­bo­ra­ta pro­ce­ne vred­no­sti ne­kret­ni­na ni­je ra­čun, već po­stu­pak gde se ko­ri­sti po­seb­na ve­šti­na, od­no­sno skup zna­nja ko­je pro­ce­ni­telj (sudski vestak) po­se­du­je ka­ko bi mo­gao na ba­zi svog is­ku­stva, a ko­ri­ste­ći na­uč­ne pri­stu­pe i me­to­do­lo­gi­je odre­di­ti i pred­vi­de­ti pro­daj­nu ce­nu ne­kret­ni­ne, te od­re­di­ti ko­je su mo­gu­će do­bi­ti, od­no­sno pri­ho­di ko­je ta ne­kret­ni­na u bu­du­ćem vre­me­nu mo­že do­ne­ti i sve to iz­ra­zi­ti u nov­cu.
Procena vrednosti nekretnina je složen postupak jer uključuje mnoštvo činioca koji utiču direktno ili indirektno na vrednost nekretnina.Procenitelj nekretnina (sudski vestak)odlučuje o činiocima koje će se uzeti u obzir pri proceni i taj broj može varirati zavisno od svrhe procene. Metode koje će procenitelj primjenjivati pri proceni takođe mogu zavisiti od svrhe procene, pri čemu treba naglasiti da obavezno treba kombinovati više različitih metoda pocene.Procenitelj(sudski vestak) daje procenu nekretnine u sadašnjem trenutku ili ako je potrebno u nekom trenutku u prošlosti.U postupku procene vrednosti, prva i osnovna pretpostavka je objektivnost procenitelja i odsustvo bilo kakvog konflikta interesa.Pored objektivnosti, u postupku procene, neophodno je imati u vidu i specifične profesionalne standarde i etička pravila, koje donose asocijacije procenitelja u svetu, kao i Komitet za međunarodne standarde procene, koji je član Ujedinjenih Nacija. Najbitnija aktivnost procenitelja(sudski vestak) u postupku procene vrednosti nekretnina, svakako je primena odgovarajućih pristupa i metoda procene.
Vlasnik ovog sajta je autor knjige:"METODE PROCENE VREDNOSTI NEKRETNINA" i ovlaščeni SUDSKI VESTAK građevinske struke.
(pogledajte stranicu SUDSKI VESTAK)
 

Get our toolbar!

View Zoran Đurić's profile on LinkedIn